مهسا سلیمی و سجاد حاتمی، مرگ در پاییز ،قسمتی از نمایشنامه محاق، اثر اکبر رادی را اجرا کردند.

نظر خود را بنویسید